Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS)

Izvor: Doživeti 100

Nezavisni profesionalci u struci

Farmaceutski tehničari, kontinuirane edukacije, usavršavanje farmaceutskih tehničara i njihovi projekti i planovi nezamenljiva su podrška radu medicinske struke.

Piše: Estela Gaković

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS) je nezavisna, profesionalna i strukovna organizacija,

osnovana prema Zakonu o komorama zdravstvenih radnika, u kojoj je članstvo obavezno, a nezavisnost joj je garantovana samofinansiranjem.
KMSZTS ima javna ovlašćenja, poverene poslove koji se odnose na vođenje imenika svih medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, davanje licence – dozvole za rad, njeno obnavljan je i oduzi man je, donošen je Kodeksa profesionalne etike i formiranje sudova časti.
– Do sada je KMSZTS obavila sva javna ovlašćenja. Broj članova KMSZTS je oko 73.000 a broj licenciranih članova je oko 68.000. U toku je potpisivan je ugovora o novoj količini obrazaca licenci i očekujemo da se ovaj broj približi broju re gistrovanih članova. Mislimo da građani Srbije zaslužuju samo najbolje zdravstvene radnike koji su ispunili zakonom propisane uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti.- kaže Dragan
Šašić, i dodaje: – Naše mesto je među koleginicama i kolegama i iz EU i to smo dokazali time što smo primljeni u FEPI-a (Federacija regulatornih tela medicinskih sestara i babica EU) i aktivno učestvujemo u radu svih regulatornih tela koja pokrivaju ostale profile članova KMSZTS.
Što se tiče konkretno farmaceutskih tehničara, stručno profilski odbor farmaceutskih tehničara je u prethodnom periodu radio na izdavanju Nacionalnog delokruga rada farm. teh. Srbije koji je objavljen u aprilu 2010. god.

Naučni odbor je radio na formiranju predloga pravilnika o pripravničkom stažu (i on je usvojen i objavljen od strane Ministarstva zdravlja RS).
– Sada se trenutno radi na izmenama i dopunama pravilnika o obavljanju zdravstvene delatnosti, kao i na vodičima i pravil nicima kojima će se regulisati i definisati rad farmaceutskih tehničara.- dodao je Šašić, direktor KMSZTS.
Farmaceutski tehničari su zdravstveni radnici i kao takvi su obavezni da poseduju licence i da ih obnavljaju svakih sedam godina. Obnova licence je moguća ako se učestvuje u procesu kontinuirane edukacije (KE) i to svake godine po 24 boda (ukupno za licencni period je 168 poena). Pola poena treba da bude iz interne edukacije a druga polovina iz eksterne.
– Više informacija o tome ima na sajtovima Zdravstvenog saveta Srbije i KMSZTS, a cela poenta zakonske odredbe je u dobrom i kvalitetnom unapređenju znanja farmaceutskih tehničara koje će se implementirati na svom radnom mestu. Mnogi misle da je svrha skupljanje poena – ne, stvar je suštinsko drugačija: skupljamo znanje i veštine, a bodovi služe kao instrument da se to znanje u prikupljanju meri!-rekao je direktor KMSZTS.
Komora će u narednom periodu završiti sve započete projekte koji dovode do unapređenja same profesije: vodiči, pravilnici …
– U tehničkom smislu završavamo naš informacioni sistem koji će imati i komponentu E-lerninga (elektronskog učenja na daljinu) koji će znatno poboljšati dostupnost KE svim zdravstvenim radnicima koji su članovi naše Komore. ID kartice su gotove i uskoro počinje njihova podela po gradovima i zdravstvenim ustanovama, a potom i projekat elektronske verifikacije prisustva stručnim sastancima i skupovima. – dodaje Dragan Šašić.

Bred