Mehanizmi hemijskih reakcija 8

33.Haloformska Reakcija

Haloformska, Reakcija Ova reakcija se koristila u kvalitativnoj analizi za utvrdjivanje prisustva metil ketona. Proizvod jodoform je žute boje i ima karakterističan miris. Mehanizam Reakcija se lako razvija do završetka zbog kiselog efekta halogenih supstituenata: Haloformska, Reakcija

34.Hantzsch-ova Dihidropiridinska (Piridinska) Sinteza

Hantzsch-ova, Dihidropiridinska ,Piridinska, Sinteza Ova reakcija omogućava pripremu dihidropiridinskih derivata pomoću kondenzacije aldehida sa dva ekvivalenta β-ketoestara u prisustvu amonijaka. Naknadna oksidacija ( ili dehidrogenacija) daje piridin-3,5-dikarboksilate, koji mogu takodje biti dekarboksilovani i dati odgovarajuće piridine. Hantzsch-ova, Dihidropiridinska ,Piridinska, Sinteza Mehanizam Reakcija se može zamisliti kao nastavak kroz Knoevenagel-ove Kondenzacije kao glavni intermedijer: Hantzsch-ova, Dihidropiridinska ,Piridinska, Sinteza Drugi ključni intermedijer je enamin estar, koji je proizveden pomoću kondenzacije sekundarnog ekvivalenta β-ketoestra sa amonijakom: Hantzsch-ova, Dihidropiridinska ,Piridinska, Sinteza Dalja kondenzacija izmedju ova dva fragmenta daje dihidropiridin derivate: Hantzsch-ova, Dihidropiridinska ,Piridinska, Sinteza

35.Hell-Volhard-Zelinsky Reakcija

Hell-Volhard-Zelinsky, Reakcija Tretman sa bromom i katalitičkom količinom fosfora dovodi do selektivnog α-bromovanja karboksilne kiseline. Mehanizam Fosfor reaguje sa bromom i daje forsfor tribromid, i u prvom koraku konvertuje karboksilnu kiselinu u acil bromid: Hell-Volhard-Zelinsky, Reakcija Acil bromid već može postojati u enolnoj formi, i ovaj tautomer se brzo bromuje na α-ugljeniku. Monobromovano jedinjenje je manje nukleofilno, tako da se reakcija zaustavlja na tom stupnju. Ovo cil intermedijerno jedinjenje može da podlegne razmeni broma sa nereagovanom karboksilnom kiselinom putem anhidrida, koji omogućava katalitičkom krugu da se nastavi dok konverzija ne okonča. Hell-Volhard-Zelinsky, Reakcija

36.Hofmann-ova Eliminacija / Degradacija

Hofmann-ova, Eliminacija Ova eliminaciona reakcija alkil trimetil amina se nastavlja sa anti-stereohemijom, i generalno je pogodna za stvaranje alkena sa jednim ili dva supstituenta. Reakcija prati Hofmann-ovo Pravilo. Mehanizam Hofmann-ova, Eliminacija Hofmann-ova, Eliminacija

37.Hofmann-ovo Pravilo

Hofmann-ovo, Pravilo Hofmann-ovo Pravilo implicira da sterni efekti imaju najveći uticaj na ishod Hofmann-ove i sličnih ELIMINACIONIH reakcija. Gubitak β-vodonika se odigrava preferirano sa najmanje ometene (najmanje supstituisane) pozicije [-CH3 > -CH2-R > -CH(R2)]. Proizvod alken sa najmanje supstituenata ce preovladjivati. Piroliza estara takodje poštuje ova pravila i Hofmann-ovo pravilo se generalno prati kada reakcija prolazi kroz ciklično prelazno stanje. Hofmann-ovo, Pravilo Hofmann-ovo pravilo važi za sve intramolekulske eliminacije i za Hofmann-ovu Eliminaciju..

38.Hunsdiecker-ova Reakcija

Hunsdiecker-ova, Reakcija Srebro (I) soli karboksilnih kiselina reaguju sa halogenima da daju nestabilne intermedijere koji rado dekarboksiluju na povišenoj temperaturi i daju proizvod alkil halogenide R-X. Veruje se da reakcija uključuje homolizu C-C veze i lančani radikalski mehanizam. Mehanizam Hunsdiecker-ova, Reakcija Hunsdiecker-ova, Reakcija Hunsdiecker-ova, Reakcija

39.Brown-ovo Hidroborovanje

Brown-ovo, Sin-adicija hidroborana na alkene se dešava sa predvidljivom selektivnošću, gde se bor adira prioritetno na najmanje zaklonjen ugljenik. Ova selektivnost je uvećana ako se koriste sterno zahtevni borani. Brown-ovo, Spajanje hidroborovanja i naknadne oksidacije novoformiranih borana produkuje anti-Markovnikov alkohole. Hidroborovanje/oksidacija daje moćan metod regio- i stereoselektivne sinteze alkohola. Mehanizam Selektivnost prve adicije borana može biti relativno niska: Brown-ovo, Brown-ovo, Naknadna adicija je znatno selektivnija kako se sterni obim uvećava, i anti-Markovnikovljeva selektivnost preovladjuje na kraju: Brown-ovo, Oksidacija sa vodonik peroksidima vodi ka stvaranju alkohola: Brown-ovo, Sterno zahtevni borani nude povećanu selektivnost. Jedan primer sternozahtevnog borana (9-BBN) se generiše pomoću dvostruke adicije borana na 1,5-ciklooktadien: Brown-ovo, 9 – Borbiciklo [3.3.1] nonane Brown-ovo, Brown-ovo, Reaktivnost i selektivnost borana kao reagensa može biti modifikovana korišćenjem kompleksa boran-Lewis-ova baza.

40.Kochi Reakcija

Kochi, Reakcija Kochi Reakcija je jedno-karbonska oksidativna degradacija karboksilne kiseli i alternativa je Hunsdiecker-ovoj Reakciji. Pb(IV) reagens je oksidans, i ova reakcija je pogodna za sintezu sekundarnih ili tercijernih hlorida.

41.Kolbe-ova Elektroliza

Kolbe-ova, Elektroliza Elektrohemijska oksidativna dekarboksilacija soli karboksilne kiseline dovodi do stvaranja radikala, koji se dimerizuju. Najbolje je primeniti je na sintezu simetričnih dimera, ali u nekim slučajevima može biti korišćena u miksturi dve karboksilne kiseline za dobijanje nesimetričnih dimera.. Mehanizam Sporedni proizvodi: Stvaranje sporednih proizvoda zavisi od lakoće oksidacije koja sledi i vodi do karbenijum jona, i njihovog naknadnog rasporeda: Kolbe-ova, Elektroliza

42.Kolbe-ova Sinteza Nitrila

Kolbe-ova, Sinteza, Nitrili Reakcija primarnih alifatičnih alkil halogenida i alkalnih metalnih cijanida koja daje velike količine nitrila. Mehanizam Kolbe-ova sinteza nitrila je tipična SN2 reakcija koja se najbolje odvija u polarnom aprotičnom solventu (DMSO, acetone): Kolbe-ova, Sinteza, Nitrili, SN2 Primarni alkilujući agensi dobro funkcionišu, dok sekundarni bromidi i hloridi reaguju u umerenim količinama da kako dali željene nitrile. Tercijerni halogenidi uglavnom bivaju podvrgnuti sporednim reakcijama, od kojih je jedna E2 eliminacija: Kolbe-ova, Sinteza, Nitrili Cijanidi su ambidentni nukleofili, i takodje mogu reagovati na azotu i dati izonitrile: Kolbe-ova, Sinteza, Nitrili Prema HSAB pravilima, ugljenik centar je bazičniji i nukleofilniji. Kada su protični solventi upotrebljeni, rezultujuća veća solvatacija ugljenikovog centra je zbog favorizovanja u odnosu na slabiji azotov centar. Slično objašnjenje važi i za to zašto kovalentnije soli cijanida kao što su srebro-cijanid i bakar-cijanid takodje daju izonitrile kao glavni proizvod. Budući da izonitrili brzo hidrolizuju do amina i mravlje kiseline, ekstrakcioni korak sa hlorovodoničnom kiselinom je obično dovoljan za uklanjanje nečistoća iz željenog nitrilnog proizvoda.